Πρακτική Άσκηση

 

 

Πρακτική Άσκηση

 

Ι. Η Πρακτική Άσκηση ως δράση του Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Η Πρακτική Άσκηση είναι μία δράση του Άξονα Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας…» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (όπως έχει παραταθεί), που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (βλ.http://www.edulll.gr/UserFiles/File/epixeirisiako_programma/170646_AXONES_PROTERAIOTHTAS_456.pdf), με σκοπό να δημιουργήσει μία γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής παιδείας και της αγοράς εργασίας. Η δράση αυτή στοχεύει: α) στην ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων και στην παροχή εφοδίων για την ομαλότερη ένταξή τους στο εργασιακό, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον· β) στην υποβοήθηση των φοιτητών να ανακαλύψουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα σε χώρους εργασίας και έρευνας, ώστε να υποβοηθηθούν στην επιλογή της κατάλληλης επαγγελματικής κατεύθυνσης ή των μεταπτυχιακών τους σπουδών· γ) στην εξοικείωση με την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στα πεδία του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα και του κοινωνικού χώρου.

Η Πρακτική Άσκηση είναι αμειβόμενη και οι φοιτητές ασφαλίζονται κατά τον χρόνο της άσκησής τους, που διαρκεί τρεις μήνες ανά ακαδ. εξάμηνο.

 

ΙΙ. Η Πρακτική Άσκηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (http://praktiki.panteion.gr/) που συντονίζει το σύνολο των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Κάθε Τμήμα ορίζει Υπεύθυνο Καθηγητή για την Πρακτική Άσκηση και Επιτροπή για την επιλογή των φοιτητών, εάν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές είναι περισσότεροι από τις θέσεις που κάθε φορά προσφέρει το Τμήμα.

Οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης κατανέμονται από την Σύγκλητο στα Τμήματα, βάσει του συνολικού ποσού που λαμβάνει το Πανεπιστήμιό μας κατ’ έτος από τους φορείς χρηματοδότησης, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

ΙΙΙ. Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) εμφανίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) του 7ου και 8ου εξαμήνου («Πρακτική άσκηση Ι. ΕΕ ΧΕΙΜ 110463» - «Πρακτική άσκηση ΙΙ. ΕΕ ΕΑΡ 110470») και είναι προαιρετική, ως επιλογή ΜΟΝΟ για τους φοιτητές του 4ου έτους.

Η αναγραφή της επιλογής αυτής στο Πρόγραμμα Σπουδών οδηγεί στην υλοποίησή της και στην προκήρυξη της δράσης, σε συγκεκριμένο εξάμηνο, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το Πανεπιστήμιο έχει λάβει την σχετική χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Σε κάθε εξαμηνιαίο κύκλο ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης του Τμήματος προσδιορίζονται από το μέγεθος της χρηματοδότησης που έχει λάβει το Πανεπιστήμιο από το Υπ. Παιδείας.

Η συμμετοχή και η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης πιστώνει τον φοιτητή με ένα μάθημα ΕΕ, που αντιστοιχεί σε 3 ΔΜ και 6 ECTS.

          Στο Τμήμα μας ειδικότερος στόχος της δράσης είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τους όρους λειτουργίας ενός ερευνητικού κέντρου, οργανισμού, υπουργείου, επιχείρησης, εταιρείας δημοσκοπήσεων, αρχείου, βιβλιοθήκης, καθώς και η εκπαίδευση και συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες, προγράμματα έρευνας ή επαγγελματικές δράσεις των φορέων υποδοχής. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς όπως  βιβλιοθήκες (Βιβλιοθήκη της Βουλής, Μπενάκειος Βιβλιοθήκη), αρχεία (Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας), υπουργεία (Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών), ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και μουσεία (Κέντρο Έρευνας Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας, Κέντρο Πολιτικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ίδρυμα της Βουλής, Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, Ινστιτούτο Πουλαντζάς, Ίδρυμα Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών, Ναυτικό Μουσείο, Εθνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, κ.ά.). Οι φορείς προσδιορίζονται επακριβώς στην εκάστοτε Προκήρυξη.

 

IV. Προκήρυξη της Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, για το ακαδ. έτος 2017-18, υπεύθυνος καθηγητής για την Πρακτική Άσκηση είναι ο κ. Ανδρέας Κόλλιας, που συνεπικουρείται από την κα Φανή Κουντούρη.

Η «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό MIS 5000615 για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 έχει εγκριθεί και ο αριθμός των φοιτητών από το Τμήμα μας ανέρχεται σε 40 άτομα (+10 επιλαχόντες).

Αμέσως μετά την 1η Νοεμβρίου 2017 θα αναρτηθεί η Πρόσκληση του Τμήματος για τους φοιτητές με τα κριτήρια επιλογής που θα έχει ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος. Η προκήρυξη θα πρέπει να παραμείνει αναρτημένη 15 ημέρες στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι διαδικασίες επιλογής των ωφελουμένων από την δράση και η ανάρτηση του τελικού καταλόγου επιλεγέντων θα σταλεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου για το έργο της Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδ. έτος 2017-18, το 55% των ωφελουμένων φοιτητών ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να ασκείται σε Ιδιωτικούς Φορείς, δηλ. σε κάθε είδους ιδρύματα, εταιρείες, οργανισμούς, που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Μόλις αναρτηθεί η Πρόσκληση του Τμήματος, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με την αναλυτική τους βαθμολογία και ένα βιογραφικό σημείωμα. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η γνώση ξένων γλωσσών καθώς και καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιήγησης στο διαδίκτυο. Οι φοιτητές θα κληθούν, επίσης, να δηλώσουν στην αίτησή τους τρεις φορείς με σειρά προτίμησης από το σύνολο των συμμετεχόντων φορέων, που κρίνουν ως εγγύτερους προς τα ενδιαφέροντά τους.

Κριτήρια για την κατάταξη των υποψηφίων είναι:

  • η βαθμολογία στο σύνολο των μαθημάτων και σε επιμέρους μαθήματα
  • το σύνολο των μαθημάτων που έχει περάσει σε συνδυασμό με την διάρκεια φοίτησής του από την εισαγωγή στο Τμήμα
  • το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του υποψηφίου σε συνδυασμό με την διάρκεια φοίτησής του από την εισαγωγή στο Τμήμα
  • η γνώση ξένων γλωσσών βάσει διπλωμάτων
  • η πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου όπως αυτή ορίζεται από τον ΑΣΕΠ, είτε επιτυχής παρακολούθηση 4 τουλάχιστον μαθημάτων του Τμήματος όπου απαιτείται η χρήση υπολογιστών όπως τεκμηριώνεται από την κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, είτε εξέταση από τον αρμόδιο καθηγητή
  • η συνέντευξη του υποψηφίου στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

ΤΙΤΛΟΣ    
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    pdf blue small
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2017 - 2018)   word logo pdf blue small
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ word logo pdf blue small
 

 

 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα