Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

 Mimes x office document icon ΠΣ : Προπτυχιακό
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΕΑΡ - Α' ΕΤΟΣ, Β' ΕΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : ΥΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 3
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ανδρέας Κακριδής
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 110542  

Περιγραφή ― Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη, τόσο τη μικροοικονομική, που εστιάζει στη λειτουργία των αγορών και τη συμπεριφορά καταναλωτών και επιχειρήσεων, όσο και τη μακροοικονομική, που αφορά τη συνολική λειτουργία μιας οικονομίας και εστιάζει σε προβλήματα όπως η ανεργία, ο πληθωρισμός, η ανισότητα και η μεγέθυνση. Απευθυνόμενο σε φοιτητές που δεν έχουν ξανακάνει ποτέ οικονομικά, το μάθημα καλύπτει βασικές έννοιες και ζητήματα, με προτεραιότητα σε επίκαιρα θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος (δημόσια αγαθά, φορολογία, περιβαλλοντική πολιτική, ανεργία και ανισότητα, νομισματική και δημοσιονομική πολιτική). Έμφαση δίνεται στην οικονομική προσέγγιση των προβλημάτων και την αξιολόγηση των εργαλείων παρέμβασης που έχει στη διάθεσή του κράτος, τόσο από τη σκοπιά της αποτελεσματικότητας, όσο και σε πολιτικούς όρους.

Σκοποί-Μαθησιακά αποτελέσματα ― Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: (α) να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικές οικονομικές έννοιες και να τις εφαρμόζουν σε θέματα της επικαιρότητας που άπτονται της θεματολογίας του μαθήματος· (β) να διατυπώνουν απόψεις για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφορετικών οικονομικών πολιτικών.

Βιβλιογραφία

Begg, David, Fischer, Stanley & Dornbusch, Rudiger (2015) Εισαγωγή στην Οικονομική (Επίτομο), Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Krugman, Paul & Wells, Robin (2018) Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Mankiw, Gregory N. & Taylor, Mark P. (2021) Οικονομική, 5η έκδοση (Επίτομο), Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα.

Δρακόπουλος, Σταύρος (2018) Εισαγωγή στις Αρχές της Σύγχρονης Οικονομικής, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Αξιολόγηση ― Τελικές γραπτές εξετάσεις ή/και (προαιρετικά) συμμετοχή σε τρεις (3) ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου στη διάρκεια του εξαμήνου, στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας.

Ηλ. σελίδα μαθήματος ―  https://openeclass.panteion.gr/courses/TMB110/