Κοινωνική θεωρία. Σύγχρονα Ρεύματα

 Mimes x office document icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΧΕΙΜ - Β' ΕΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : ΥΠ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ / ECTS : 3/6
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Φαράκλας
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 110029  

Περιγραφή ― Το μάθημα αυτό είναι το τρίτο από τα υποχρεωτικά μαθήματα κοινωνικής θεωρίας του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, και συνιστά μιαν εισαγωγή στα βασικά ρεύματα της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας. Υπό το πρίσμα του εννοιολογικού δίπολου δράση-δομή, εξετάζονται ορισμένες από τις βασικές «σχολές» της κοινωνικής θεωρίας που διαμορφώθηκαν κυρίως κατά το δεύτερο ήμισυ του εικοστού αιώνα: δομολειτουργισμός, θεωρίες της ορθολογικής επιλογής, θεωρίες της συμβολικής διάδρασης, κριτική θεωρία, δομισμός, μεταδομισμός.

Σκοποί ― Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με βασικές έννοιες και προβληματικές της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας και στην κατανόηση των διαμαχών και εντάσεων που την διαπερνούν.

Μαθησιακά αποτελέσματα ― Ο εξοπλισμός των φοιτητών/φοιτητριών με τη θεωρητική σκευή που θα τους καταστήσει ικανούς στην κριτική ανάγνωση επιστημονικών κειμένων, και προσεκτικούς στη χρήση των εννοιών.

Βιβλιογραφία ― Ian Craib, Σύγχρονη κοινωνική θεωρία. Από τον Πάρσονς στον Χάμπερμας, Νέα έκδοση αναθεωρημένη, εκδ. Τόπος, Αθήνα 2011

George Ritzer, Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2012

(Αναλυτικός οδηγός του μαθήματος με πρόσθετη βιβλιογραφία διανέμεται στην αρχή του εξαμήνου.)

Αξιολόγηση ― Τελική γραπτή εξέταση, προαιρετική εκπόνιση εργασίας.