Προπτυχιακές Σπουδές

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΕΕ) - Οδηγίες για το ακ. έτος 2021-22

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Αθήνα, 18-10-2021

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΕΕ)

Τα Σεμινάρια Ελεύθερης Επιλογής (ΣΕΕ) εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, που ισχύει από το ακαδ. έτος 2015-16.

Τα ΣΕΕ είναι προαιρετικά, παρέχονται ως ελεύθερη επιλογή του φοιτητή στο τρίτο και τέταρτο έτος, στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, και υπολογίζονται όπως τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, με 3 διδακτικές μονάδες και 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Έχουν όμως ιδιαιτερότητες, τόσο σε σχέση με την ουσία της διδασκαλίας, όσο και με τη διαδικασία και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

Η ένταξη των Σεμιναρίων στο Πρόγραμμα Σπουδών έχει σκοπό να καλύψει κενά που έχουν διαπιστωθεί στην ικανότητα των φοιτητών να εμπεδώσουν τα εργαλεία της επιστημονικής έρευνας, να δοκιμασθούν στην εκπόνηση εργασιών και να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα ειδικότερα γνωστικά αντικείμενα. Η υποχρεωτική, για τα Πανεπιστήμια και τους διδάσκοντες, κρατική επιλογή ενός συγγράμματος ανά μάθημα συχνότατα δυσχεραίνει την ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών.

Πολύ συχνά διαπιστώνεται ότι οι φοιτητές, που θέλουν να εκπονήσουν απλή (σε εξαμηνιαίο μάθημα) ή πτυχιακή εργασία, δεν έχουν τις μεθοδολογικές προϋποθέσεις ούτε καν τις στοιχειώδεις τεχνικές γνώσεις για την αναζήτηση, τη μελέτη, καταγραφή, επεξεργασία και παράθεση της βιβλιογραφίας και των υποσημειώσεων, καθώς και την εν γένει σύνταξη επιστημονικού κειμένου.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους επιδιώκουμε, μέσω των Σεμιναρίων Ελεύθερης Επιλογής, να διδαχθεί σε βάθος η μέθοδος επιστημονικής έρευνας και η εκπόνηση επιστημονικής εργασίας στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό φοιτητών του Τμήματός μας και προτρέπουμε εντόνως τους φοιτητές μας να επιδιώξουν τη συμμετοχή τους σε αυτά.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

(υποβολή δηλώσεων έως Παρασκευή 25-10-2021)

 • Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους στον αρμόδιο διδάσκοντα για παρακολούθηση σε δύο (2) Σεμινάρια, κατ’ ανώτατο όριο, ανά εξάμηνο.
 • Προβλέπεται περιορισμένος αριθμός φοιτητών που επιλέγονται για να παρακολουθήσουν, έως είκοσι (20) κατ' ανώτατο όριο σε κάθε Σεμινάριο.
 • Η επιλογή των φοιτητών, στην περίπτωση που οι δηλώσεις υπερβαίνουν τις είκοσι (20), γίνεται με την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διδάσκοντα. Τα κριτήρια κάθε Διδάσκοντα μπορούν να διαφέρουν αναλόγως του περιεχομένου του Σεμιναρίου. Ως κριτήρια μπορεί να νοούνται: η επιτυχής εξέταση σε μάθημα ή μαθήματα που κρίνεται/ονται ως προαπαιτούμενο/α από τον διδάσκοντα, η βαθμολογία του φοιτητή σε άλλα μαθήματα ή στα συναφή προς το περιεχόμενο του Σεμιναρίου, η γνώση συγκεκριμένης ξένης γλώσσας, η προτεραιότητα των φοιτητών που βρίσκονται στο τέταρτο έτος έναντι όσων βρίσκονται στο τρίτο, η προφορική συνέντευξη.
 • Προηγούνται οι φοιτητές του Τμήματος ΠΕΙ. Φοιτητές από άλλα Τμήματα μπορούν να δηλώσουν ΣΕΕ και ενδέχεται να επιλεγούν μόνο εάν δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των είκοσι (20) φοιτητών από το Τμήμα ΠΕΙ.
 • Οι φοιτητές που έχουν έρθει με το πρόγραμμα ERASMUS επιτρέπεται να επιλέξουν ΣΕΕ, ως υπεράριθμοι υπό προϋποθέσεις.
 • Προβλέπεται υποχρεωτική παρακολούθηση, όπου αιτιολογούνται μόνο τρεις (3) απουσίες στο σύνολο των παραδόσεων του εξαμήνου. Στην περίπτωση περισσότερων απουσιών, ο φοιτητής χάνει το δικαίωμα παρακολούθησης του Σεμιναρίου.
 • Η βαθμολόγηση στηρίζεται στην απόδοση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου και σε εργασίες, ενώ δεν προβλέπεται εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
 • Το Σεμινάριο δεν μεταφέρεται ως επιλογή του φοιτητή στο επόμενο ακαδ. έτος (ισχύει δηλ. ό,τι και στα ΜΕΤ). Συνεπώς ο φοιτητής μπορεί να περάσει το μάθημα είτε στη διάρκεια της εξεταστικής του εξαμήνου που ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις της αξιολόγησης που έχουν τεθεί από τον Διδάσκοντα στο Σεμινάριο, είτε στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδ. έτους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμφωνηθεί με τον Διδάσκοντα το περιεχόμενο αυτής της αξιολόγησης.
 • Η ηλεκτρονική δήλωση του Σεμιναρίου ως επιλογή του φοιτητή γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, και όχι από τον ίδιο τον φοιτητή. Για τον λόγο τούτο, οι φοιτητές καλούνται να κάνουν δήλωση των λοιπών μαθημάτων ΜΟΝΟ όταν είναι σίγουροι ότι έχουν επιλεγεί από τον Διδάσκοντα για το Σεμινάριο.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

 1. Οι φοιτητές επικοινωνούν με τον Διδάσκοντα του Σεμιναρίου από 19 έως 25 Οκτωβρίου 2021 (με e-mail, τα στοιχεία των διδασκόντων αναγράφονται στην ιστοσελίδα του «Τμήματος/Επικοινωνία με τους διδάσκοντες») και δηλώνουν την βούλησή τους να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο, αποστέλλοντας την αναλυτική τους βαθμολογία.
 2. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι είχαν επιλέξει και επιτύχει στο αντίστοιχο μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, εφόσον αυτό διατίθετο σε προηγούμενα έτη.
 3. Το αντίστοιχο μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (με διαφορετικό κωδικό) παύει να αποτελεί μάθημα του προγράμματος σπουδών και όσοι το χρωστούν μπορούν απλώς, εάν θέλουν, να δηλώσουν την βούλησή τους να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο, όπως κάθε άλλος φοιτητής.
 4. Όλοι οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση οφείλουν να παρακολουθούν το/τα Σεμινάριο/α από την αρχή μέχρι την ανακοίνωση του καταλόγου των επιλεγέντων.
 5. Οι διδάσκοντες επιλέγουν τους φοιτητές και παραδίδουν τον κατάλογο μαζί με τις αναλυτικές βαθμολογίες στη Γραμματεία του Τμήματος.
 6. Οι κατάλογοι των φοιτητών που επελέγησαν αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος έως τη Δευτέρα 1/11/2021, και θα καταχωρηθούν τα σεμιναριακά μαθήματα στη φοιτητική τους μερίδα με ευθύνη του Τμήματος εντός των προθεσμιών, πριν την έναρξη των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων, ενώ οι δηλώσεις θα γίνουν, εντός των προθεσμιών, που θα ορίσει το Τμήμα.
 7. Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι φοιτητές υποβάλλουν τη συνήθη ηλεκτρονική δήλωση για τα λοιπά μαθήματα, όταν ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των μαθημάτων.
 8. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, μετά από τρεις απουσίες ο φοιτητής διαγράφεται από το Σεμινάριο και χάνει το δικαίωμα βαθμολόγησης.
 9. Τα ΣΕΕ δεν αντιστοιχίζονται με μαθήματα που οι φοιτητές πέτυχαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (φοίτηση Erasmus)

Συνεπώς, όσοι φοιτητές σκοπεύουν να αιτηθούν παρακολούθηση Σεμιναρίου θα πρέπει –εφόσον επιλεγούν- να δηλώσουν τα αντίστοιχα συγγράμματα στον Εύδοξο κατά την περίοδο επιλογής των συγγραμμάτων και να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση των υπολοίπων μαθημάτων ΜΕΤΑ την ανάρτηση των αποτελεσμάτων για τους επιλεγέντες στα Σεμινάρια.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

panteion KPE banner

radio banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα