Μοντέλα δημοκρατίας

 Mimes x office document icon ΠΣ : Προπτυχιακό
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΧΕΙΜ - Γ' ΕΤΟΣ, Δ' ΕΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : ΕΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 3
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κατερίνα Σιδερή
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 110533  

Στo μάθημα θα εξετάσουμε τι σημαίνει «δημοκρατία» τόσο ως ιδέα όσο και ως σύνολο πρακτικών και θα συζητήσουμε τις κύριες αντιλήψεις περί δημοκρατίας από την κλασική αρχαιότητα μέχρι τις σύγχρονες μορφές της. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με τη διερεύνηση των «κλασσικών μοντέλων» της δημοκρατίας, τις αρχαίες έννοιες και θεσμούς και θα φτάσουμε στις πρώιμες σύγχρονες φιλελεύθερες μορφές της, οι οποίες δίνουν έμφαση στη λαϊκή κυριαρχία και τον διαχωρισμό του δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Φτάνοντας στον εικοστό αιώνα, θα εστιάσουμε στην εξέλιξη των κοινοβουλίων, της γραφειοκρατίας, και του πλουραλισμού. Θα δοθεί έμφαση στη διαβουλευτική δημοκρατία και τις προσπάθειες διεύρυνσης και ποιοτικής βελτίωσης της συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική διαδικασία. Ο απώτερος στόχος μας είναι να διερευνήσουμε αδυναμίες και περιορισμούς των δημοκρατικών μοντέλων για να καταλήξουμε να συζητήσουμε με κριτική ματιά τι σημαίνει «δημοκρατία».

 Θέματα προς εξέταση: Εισαγωγή στα κεντρικά μοντέλα δημοκρατίας --Κλασική δημοκρατία, ρεπουμπλικανισμός, και φιλελεύθερη δημοκρατία ελιτισμός, και τεχνοκρατισμός, πλουραλισμός, εταιρικός καπιταλισμός, διαβουλευτική δημοκρατία.

Βιβλιογραφία ― Προτεινόμενο βιβλίο: David Held, Μοντέλα δημοκρατίας, Princeton, 2019. 

Πηγές περαιτέρω εμβάθυνσης: Aristotle. The Ethics, The Politics. / St. Augustine. City of God. / Bell. The End of Ideology. / Bent ham, Jeremy. The Principles of Morals and Legislation, Anarchical Fallacies. / Benhabib, Seyla (2002) The Claims of Culture. Princeton: Princeton University Press. / Bohman, James (1996) Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy. Cambridge: MIT Press. / Cohen, Joshua (1989) “Deliberation and Democratic Legitimacy.” In: (Philip Pettit and Alan Hamlin, eds.) The Good Polity. Normative Analysis of the State. Oxford: Blackwell. / Dalh, Robert (1956) A Preface to Democratic Theory. Chicago: Chicago University Press. / Dryzek, John S. (1996). Democracy in capitalist times: ideals, limits, and struggles. New York: Oxford University Press / Fraser, Nancy (1992) “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy.” In: (Francis Barker, Peter Hulme and Margaret Iversen, eds.) Postmodernism and the Re-Reading of Modernity. Manchester: Manchester University Press. / Foucault. Discipline and Punishment, History of Sexuality Vol. 1 / Freud. Civilization and Its Discontents. / Habermas. Structural Transformation of the Public Sphere, The Theory of Communicative Action / Hirshman, Nancy, and Di Stefano, Christine (eds.) Revisioning the Political: Feminists Reconstructions of Traditional Concepts in Western Political theory. / Hoffman M. International Political Theory. / Locke. Two Treatises of Government. / Lukes, Steven. Power / Machiavelli.. The Prince. / Machiavelli. The Discourses. / Mill, John Stuart. On Liberty, Considerations on Representative Government / Montesquieu, The Spirit of the Laws / Nietzsche, Genealogy of Morals, Beyond Good and Evil. / Nozick, Robert. Anarchy, state, and utopia. New York : Basic Books, [1974] / Th. Paine, Common Sense, Rights of Man / Rawls. A Theory of Justice, Political Liberalism. / Rousseau. The Discourses and Other Writings, On the Social Contract / Schumpeter. Capitalism, Socialism and Democracy. / Thucydides, History of the Peloponesian War. / De Tocqueville, Alexis. Democracy in America. / Iris (2000) Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press. / Weber, Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. / Wollstonecraft. A Vindication of the Rights of Women.