Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων για το ΠΠΣ

 

Προγραμματισμός στόχων και δράσεων

 

Για το επόμενο διάστημα και έως τις 31/12/2021 το Τμήμα έχει θέσει συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους σε τρια επίπεδα, το εκπαιδευτικό έργο, το ερευνητικό έργο και τις υποδομές του Τμήματος.

 

1.2.1 Στοχοθεσία για το εκπαιδευτικό έργο

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της στοχοθεσίας αυτής είναι η αύξηση της ποιότητας, της ελκυστικότητας, της απήχησης και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος.

 

Στρατηγικός στόχος 1: Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου & ενίσχυση των επιδόσεων των φοιτητών

Στα πλαίσια του στόχου αυτού τέθηκαν δύο στόχοι ποιότητας:

Στόχος ποιότητας Ι: Ενθάρρυνση της σύνδεσης του ΠΠΣ με την αγορά εργασίας

Ως δείκτης επιλέχθηκε το ποσοστό συμμετοχής στην πρακτική άσκηση (Δ4.15) (αύξηση από 0,95% σε 3%). Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα, με υπεύθυνους την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, τη Γ.Σ. Τμήματος και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου, είναι οι ακόλουθες:

 

Στόχος ποιότητας ΙΙ: Αύξηση του ποσοστού της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών στο ΠΠΣ και ενίσχυση των επιδόσεών τους.

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι δείκτες μέτρησης:

Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα, με υπεύθυνους την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, τη Γ.Σ. Τμήματος, τους Τομείς και το διδακτικό προσωπικό, είναι οι ακόλουθες:

 

Στρατηγικός στόχος 2: Υποστήριξη της Διεθνοποιημένης και Διεθνούς διάστασης του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος

Στα πλαίσια του στόχου αυτού τέθηκαν 4 στόχοι ποιότητας:

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι δείκτες μέτρησης:

Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα, με υπεύθυνους τον Τμηματικό συντονιστή προγραμμάτων Erasmus+, τη Γ.Σ. Τμήματος, τους Τομείς και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου, είναι οι ακόλουθες:

 

Στόχος ποιότητας ΙΙ: Ενδυνάμωση κινητικότητας εξερχομένων μελών ΔΕΠ του Τμήματος στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Εrasmus +

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκε ένας δείκτης μέτρησης σε σχέση με το ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων μελών ΔΕΠ με Erasmus (Δ3.18) όπου επιδιώκεται αύξηση από 52% σε 55%. Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα καθώς και οι υπευθυνότητες περιγράφονται στον στόχο ποιότητας Ι.

 

Στόχος ποιότητας ΙΙΙ: Ενδυνάμωση της ελκυστικότητας του Τμήματος σε διδάσκοντες Ιδρυμάτων του εξωτερικού

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκε ένας δείκτης μέτρησης σε σχέση με το ετήσιο πλήθος εισερχόμενων Διδασκόντων εξωτερικού με Erasmus ανά μέλος ΔΕΠ (Δ3.19) όπου επιδιώκεται αύξηση από 0,76% σε 8%. Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα καθώς και οι υπευθυνότητες περιγράφονται στον στόχο ποιότητας Ι.

 

Στόχος ποιότητας IV: Ενδυνάμωση μελών ΔΕΠ για προσφορά διδακτικού έργου και εκπαιδευτική συνεργασία με Ιδρύματα του εξωτερικού

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκαν δύο δείκτες μέτρησης σε σχέση με το ετήσιο μελών ΔΕΠ με διδασκαλία στο εξωτερικό (Δ3.17) όπου επιδιώκεται αύξηση από 12% σε 15% και σε σχέση με το ετήσιο ποσοστό μελών ΔΕΠ σε προγράμματα εκπαιδευτικής συνεργασίας (Δ3.21) όπου επιδιώκεται αύξηση από 0% σε 0,25%. Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα καθώς και οι υπευθυνότητες περιγράφονται στον στόχο ποιότητας Ι.

1.2.2 Στοχοθεσία για το ερευνητικό έργο

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της στοχοθεσίας αυτής είναι η αύξηση της ποιότητας και της διεθνούς απήχησης του ερευνητικού έργου του Τμήματος.

 

Στρατηγικός στόχος 3: Αναβάθμιση ερευνητικής δραστηριότητας και εξωστρεφής προσανατολισμός

Στα πλαίσια του στόχου αυτού τέθηκε ο ακόλουθος στόχος ποιότητας:

 

Στόχος ποιότητας I: Ανάπτυξη και ενδυνάμωση ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι δείκτες μέτρησης:

Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα, με υπεύθυνους τη Γ.Σ. Τμήματος, τους Τομείς και τους διδάσκοντες, είναι οι ακόλουθες:

1.2.3 Στοχοθεσία για την βελτίωση των υποδομών του Τμήματος

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της στοχοθεσίας αυτής είναι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος διδασκαλίας/μάθησης και έρευνας για το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές και αύξηση της συμμετοχής στα μαθήματα και τις λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Στρατηγικός Στόχος 4: Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών του Τμήματος

Στα πλαίσια του στόχου αυτού τέθηκε ο ακόλουθος στόχος ποιότητας:

 

Στόχος ποιότητας I: Διαμόρφωση και αύξηση κατάλληλων χώρων διδασκαλίας και έρευνας

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκαν 2 δείκτες μέτρησης σε σχέση με

Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα, με υπεύθυνους τη Γ.Σ. Τμήματος, τους Διευθυντές των Εργαστηρίων, τις Πρυτανικές Αρχές και τη Σύγκλητο καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία, είναι οι ακόλουθες: