Στοχοθεσία και προγραμματισμός δράσεων για το ΠΠΣ

 

Προγραμματισμός στόχων και δράσεων

 

Για το επόμενο διάστημα και έως τις 31/12/2021 το Τμήμα έχει θέσει συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους σε τρια επίπεδα, το εκπαιδευτικό έργο, το ερευνητικό έργο και τις υποδομές του Τμήματος.

 

1.2.1 Στοχοθεσία για το εκπαιδευτικό έργο

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της στοχοθεσίας αυτής είναι η αύξηση της ποιότητας, της ελκυστικότητας, της απήχησης και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος.

 

Στρατηγικός στόχος 1: Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου & ενίσχυση των επιδόσεων των φοιτητών

Στα πλαίσια του στόχου αυτού τέθηκαν δύο στόχοι ποιότητας:

Στόχος ποιότητας Ι: Ενθάρρυνση της σύνδεσης του ΠΠΣ με την αγορά εργασίας

Ως δείκτης επιλέχθηκε το ποσοστό συμμετοχής στην πρακτική άσκηση (Δ4.15) (αύξηση από 0,95% σε 3%). Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα, με υπεύθυνους την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, τη Γ.Σ. Τμήματος και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου, είναι οι ακόλουθες:

 • Πλήρη αξιοποίηση των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης των προγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου
 • Σύναψη μνημονίων συνεργασίας με φορείς των οποίο το έργο είναι συναφές με το ΠΠΣ του Τμήματος
 • Εξασφάλιση συμμετοχής φοιτητών του Τμήματος σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα συνεργαζόμενων φορέων
 • Ενίσχυση της συμμετοχής φοιτητών σε προγράμματα πρακτικής άσκησης μέσω Erasmus+

 

Στόχος ποιότητας ΙΙ: Αύξηση του ποσοστού της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών στο ΠΠΣ και ενίσχυση των επιδόσεών τους.

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι δείκτες μέτρησης:

 • Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων κανονικής διάρκειας σπουδών (Δ4.36) όπου επιδιώκεται αύξηση από 41,13% σε 45%.
 • Ετήσιο ποσοστό αποφοίτων με βαθμό πτυχίου από 8 και άνω (Δ4.44) όπου επιδιώκεται αύξηση από 13,48% σε 15%.
 • Μέσος ετήσιος βαθμός πτυχίου (Δ4.46) όπου επιδιώκεται αύξηση από 7,08 σε 7,2.

Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα, με υπεύθυνους την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, τη Γ.Σ. Τμήματος, τους Τομείς και το διδακτικό προσωπικό, είναι οι ακόλουθες:

 • Θέσπιση Ακαδημαϊκού Συμβούλου
 • Επέκταση της χρήσης φοιτητοκεντρικών παιδαγωγικών μεθόδων, με έμφαση την ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Διεύρυνση του αριθμού των προσφερόμενων σεμιναριακών μαθημάτων.

 

Στρατηγικός στόχος 2: Υποστήριξη της Διεθνοποιημένης και Διεθνούς διάστασης του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος

Στα πλαίσια του στόχου αυτού τέθηκαν 4 στόχοι ποιότητας:

 • Στόχος ποιότητας Ι: Ενδυνάμωση κινητικότητας εξερχομένων/ εισερχομένων φοιτητών του Τμήματος στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Εrasmus +

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι δείκτες μέτρησης:

 • Ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των μετακινηθέντων με ERASMUS (εξερχομένων και εισερχομένων) (Δ4.31) όπου επιδιώκεται αύξηση από 29,33% σε 36%.
 • Ποσοστό γυναικών στο σύνολο των εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS (Δ4.32) όπου επιδιώκεται αύξηση από 54,55% σε 58%.
 • Ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS στο σύνολο των ενεργών φοιτητών (Δ4.34) όπου επιδιώκεται αύξηση από 1,39% σε 28%.
 • Ετήσιο ποσοστό εισερχόμενων φοιτητών ERASMUS ως προς το σύνολο των ενεργών φοιτητών (Δ4.35) όπου επιδιώκεται αύξηση από 3,35% σε 3,5%.

Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα, με υπεύθυνους τον Τμηματικό συντονιστή προγραμμάτων Erasmus+, τη Γ.Σ. Τμήματος, τους Τομείς και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου, είναι οι ακόλουθες:

 • Περαιτέρω αξιοποίηση και διεύρυνση του δυναμικού δικτύου με Ιδρύματα του εξωτερικού που έχει αναπτύξει το Τμήμα,
 • Συστηματική ενημέρωση των φοιτητών και των διδασκόντων για τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το Τμήμα για κινητικότητα και τα ωφελήματα της συμμετοχής σε αυτή,
 • Αύξηση των προσφερόμενων ξενόγλωσσων μαθημάτων του ΠΠΣ,
 • Ενίσχυση των δράσεων εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας με Ιδρύματα του εξωτερικού πέρα από τα πλαίσια του Erasmus+ (π.χ. επέκταση ερευνητικών συνεργασιών στα πλαίσια διεθνών προγραμμάτων για να περιλάβουν και εκπαιδευτικές συνεργασίες).

 

Στόχος ποιότητας ΙΙ: Ενδυνάμωση κινητικότητας εξερχομένων μελών ΔΕΠ του Τμήματος στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Εrasmus +

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκε ένας δείκτης μέτρησης σε σχέση με το ετήσιο ποσοστό εξερχόμενων μελών ΔΕΠ με Erasmus (Δ3.18) όπου επιδιώκεται αύξηση από 52% σε 55%. Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα καθώς και οι υπευθυνότητες περιγράφονται στον στόχο ποιότητας Ι.

 

Στόχος ποιότητας ΙΙΙ: Ενδυνάμωση της ελκυστικότητας του Τμήματος σε διδάσκοντες Ιδρυμάτων του εξωτερικού

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκε ένας δείκτης μέτρησης σε σχέση με το ετήσιο πλήθος εισερχόμενων Διδασκόντων εξωτερικού με Erasmus ανά μέλος ΔΕΠ (Δ3.19) όπου επιδιώκεται αύξηση από 0,76% σε 8%. Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα καθώς και οι υπευθυνότητες περιγράφονται στον στόχο ποιότητας Ι.

 

Στόχος ποιότητας IV: Ενδυνάμωση μελών ΔΕΠ για προσφορά διδακτικού έργου και εκπαιδευτική συνεργασία με Ιδρύματα του εξωτερικού

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκαν δύο δείκτες μέτρησης σε σχέση με το ετήσιο μελών ΔΕΠ με διδασκαλία στο εξωτερικό (Δ3.17) όπου επιδιώκεται αύξηση από 12% σε 15% και σε σχέση με το ετήσιο ποσοστό μελών ΔΕΠ σε προγράμματα εκπαιδευτικής συνεργασίας (Δ3.21) όπου επιδιώκεται αύξηση από 0% σε 0,25%. Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα καθώς και οι υπευθυνότητες περιγράφονται στον στόχο ποιότητας Ι.

1.2.2 Στοχοθεσία για το ερευνητικό έργο

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της στοχοθεσίας αυτής είναι η αύξηση της ποιότητας και της διεθνούς απήχησης του ερευνητικού έργου του Τμήματος.

 

Στρατηγικός στόχος 3: Αναβάθμιση ερευνητικής δραστηριότητας και εξωστρεφής προσανατολισμός

Στα πλαίσια του στόχου αυτού τέθηκε ο ακόλουθος στόχος ποιότητας:

 

Στόχος ποιότητας I: Ανάπτυξη και ενδυνάμωση ερευνητικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι δείκτες μέτρησης:

 • Το μέσο συνολικό πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ (Δ3.36) όπου επιδιώκεται αύξηση από 14,16 σε 17.
 • Το μέσο συνολικό πλήθος ανακοινώσεων σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές ανά μέλος ΔΕΠ (Δ3.39) όπου επιδιώκεται αύξηση από 15,24 σε 17.
 • Το μέσο συνολικό πλήθος μονογραφιών ανά μέλος ΔΕΠ (Δ3.41) όπου επιδιώκεται αύξηση από 2,72 σε 3.
 • Το μέσο συνολικό πλήθος κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους ανά μέλος ΔΕΠ (Δ3.43) όπου επιδιώκεται αύξηση από 11,92 σε 13.
 • Το μέσο συνολικό πλήθος αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ (Δ3.45) όπου επιδιώκεται αύξηση από 292,12 σε 300.
 • Το ετήσιο ποσοστό Ευρωπαϊκών έργων (ανταγωνιστικών) (Δ3.48) όπου επιδιώκεται αύξηση από 30% σε 35%.
 • Το ετήσιο ποσοστό έργων ΕΣΠΑ (Δ3.49) όπου επιδιώκεται αύξηση από 30% σε 35%.

Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα, με υπεύθυνους τη Γ.Σ. Τμήματος, τους Τομείς και τους διδάσκοντες, είναι οι ακόλουθες:

 • Θέσπιση Επιτροπής προαγωγής και προβολής του ερευνητικού έργου του Τμήματος
 • Υλοποίηση διαρκούς σεμιναρίου διδασκόντων του Τμήματος
 • Αξιοποίηση συνεργασιών του Τμήματος με μέλη του ακαδημαϊκού/ερευνητικού προσωπικού φορέων στα πλαίσια του Erasmus+ και πέρα από αυτά, που έχουν υψηλής και εγνωσμένης αξίας ερευνητικό-συγγραφικό έργο, σε κοινά ερευνητικά έργα, σε δράσεις των Εργαστηρίων του Τμήματος και σε συνέδρια ή άλλες ακαδημαϊκές εκδηλώσεις που (συν)διοργανώνονται από το Τμήμα.

1.2.3 Στοχοθεσία για την βελτίωση των υποδομών του Τμήματος

Προσδοκώμενα αποτελέσματα της στοχοθεσίας αυτής είναι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος διδασκαλίας/μάθησης και έρευνας για το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές και αύξηση της συμμετοχής στα μαθήματα και τις λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες

Στρατηγικός Στόχος 4: Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών του Τμήματος

Στα πλαίσια του στόχου αυτού τέθηκε ο ακόλουθος στόχος ποιότητας:

 

Στόχος ποιότητας I: Διαμόρφωση και αύξηση κατάλληλων χώρων διδασκαλίας και έρευνας

Σχετικά με τον παραπάνω στόχο ποιότητας επιλέχθηκαν 2 δείκτες μέτρησης σε σχέση με

 • Το ποσοστό αιθουσών διδασκαλίας αποκλειστικής χρήσης (Δ3.32) όπου επιδιώκεται αύξηση από 0% σε 10%.
 • Το ποσοστό αιθουσών εργαστηρίων αποκλειστικής χρήσης (Δ3.34) όπου επιδιώκεται αύξηση από 66,67% σε 100%.

Οι ενέργειες που θα αναλάβει το Τμήμα, με υπεύθυνους τη Γ.Σ. Τμήματος, τους Διευθυντές των Εργαστηρίων, τις Πρυτανικές Αρχές και τη Σύγκλητο καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία, είναι οι ακόλουθες:

 • Σύνταξη έκθεσης με τις ανάγκες του Τμήματος, συγκριτικές αναφορές με άλλα Τμήματα και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Παντείου.
 • Προώθηση αιτημάτων για την πάγια παραχώρηση συγκεκριμένων χώρων αποκλειστικής ή κατά προτεραιότητα χρήσης από το Τμήμα με βάση το μέγεθός του σε φοιτητές και προσωπικό.
 • Ενέργειες για τη ετήσια διανομή συγκεκριμένου ύψους κονδυλίων για τη συντήρηση των χώρων και υποδομών του Τμήματος με βάση το συνολικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου .
 • Σύνταξη έκθεσης αποτίμησης της διαδικασίας βελτίωσης των υποδομών και εγκαταστάσεων του Τμήματος.

 

 

panteion KPE banner

radio banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα