Διδακτορικές Σπουδές

 

 

Οι Διδακτορικές Σπουδές του τμήματος οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στις ερευνητικές περιοχές που καλύπτει η Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία.

Το διδακτορικό δίπλωμα είναι ο καταληκτικός, δηλαδή, ο ανώτατος ακαδημαϊκός τίτλος. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας εκπονεί διδακτορική διατριβή σε συγκεκριμένο θέμα υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του τμήματος και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ, είτε του τμήματος, είτε άλλων τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή ομοταγών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.