Κατατακτήριες Εξετάσεις

 

 

 kou

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αθήνα, 23-05-2018

     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-13 (ΦΕΚ 3185/τ.Β.16-12-13) και την Υ.Α.92983/Ζ1/2-7-15 (ΦΕΚ 1329/τ.Β'/2-7-15, το άρθρ.74 παρ.3 του Ν.4485/17 καθώς και την από 25-4-18 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ορίζεται ως ακολούθως... 

 

 διαβάστε τη συνέχεια

Αθήνα, 23-05-2018

                                                                                                    Αρ.πρωτ. 832

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

ακαδημαϊκού έτους  2018-19

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ. Α. Φ1/192329/Β3/16-12-13 (ΦΕΚ 3185/τ.Β.16-12-13), την Υ.Α.92983/Ζ1/2-7-15 (ΦΕΚ 1329/τ.Β΄/2-7-15, το άρθρ.74 παρ.3 του Ν.4485/17 καθώς και την από 25-4-18 απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος, η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ορίζεται ως ακολούθως:

 

άρθρο 1 παρ. 1: “Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.”

 

άρθρο 1 παρ.4: “Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία δεν επιτρέπεται”.

“Επίσης οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους”

 

αρθ. 74 παρ.3 “ Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου ΑΕΙ. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα Υποδοχής ως υπεράριθμων”.

“Θέσεις εισακτέων που έμειναν κενές κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις, καλύπτονται μέχρις εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, με την κατάταξη, ως επιτυχόντων, υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους σε επιμέρους μαθήματα”.

 

Ο αριθμός εισακτέων του Τμήματος για το  ακαδημαϊκό έτος 2018-19 είναι 148 Χ 12% = 18 θέσεις, οι οποίοι κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

 

          Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

·         αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούται να εξετασθεί προφορικά, θα πρέπει μαζί με την αίτηση να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό, προκειμένου να ρυθμισθεί η προφορική εξέταση.

·         αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών ή  πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. 

·         Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους, από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

         

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15  Νοεμβρίου  2018 και ώρα 10:00-13:00 ή αποστέλλονται με courrier.

Δεν γίνεται αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με απλό ή συστημένο ταχυδρομείο, faxe-mail.

 

Οι Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 1-20/12/2018 μετά από σχετικό Πρόγραμμα της Γραμματείας.

Στους επιτυχόντες αναγνωρίζονται τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκαν κατά την εισαγωγή τους.

 

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ε Α    Υ Λ Η

1.  Μάθημα: "Πολιτική Επιστήμη Ι"

α) Ball, Allan R., B. Guy Peters (2001), Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση: Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 31-388.

 

β) Hall Stuart, David Held, Anthony McGrew (επιμ.) (2003), Η Νεωτερικότητα Σήμερα: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική, Πολιτισμός, Αθήνα, Εκδόσεις Σαββάλας, σελ. 99-176.

 

γ) Heywood, A. (2006), Εισαγωγή στην πολιτική, Αθήνα, Πόλις

1. Τι είναι πολιτική; 2. Κυβερνήσεις, Συστήματα και καθεστώτα, 4. Δημοκρατία, 10. Πολιτική Κουλτούρα, Επικοινωνία και Νομιμοποίηση, 12. Κόμματα και Κομματικά Συστήματα, 13. Ομάδες, Συμφέροντα και Κινήματα.

 

δ) Hague, Rod, Martin Harrop (2005 ή 2011), Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, κεφάλαια από την πρώτη έκδοση του 2005:1 (Πολιτική και Κυβέρνηση), 3 (Δημοκρατία), 4 (Απολυταρχική Εξουσία), 5 (Η Συγκριτική Προσέγγιση), 8 (Πολιτική Συμμετοχή), 9 (Εκλογές και Ψηφοφόροι), 10 (Ομάδες Συμφερόντων), 11 (Πολιτικά Κόμματα)

ή

 κεφάλαια από την αναθεωρημένη έκδοση του 2011: 1 (Πολιτικές Έννοιες), 3 (Στρατηγικές Έρευνας), 5 (Δημοκρατία), 6 (Απολυταρχική Εξουσία), 9 (Πολιτική Συμμετοχή), 10 (Εκλογές και Ψηφοφόροι), 11 (Πολιτικά Κόμματα), 12 (Ομάδες Συμφερόντων).

                     

                                              2. Μάθημα: " Εισαγωγή στην Κοινωνική Θεωρία “

       α) R. Aron, Η εξέλιξη της Κοινωνιολογικής Σκέψης, Γνώση, 2 τόμ.,

        Αθήνα 1991.

       β) Μ. Ν. Αντωνοπούλου, Οι κλασσικοί της Κοινωνιολογίας. Κοινωνική

        Θεωρία και Νεότερη Κοινωνία, Σαββάλας, Αθήνα 2008.

       γ) Ι. Craib,  Κλασική Κοινωνική Θεωρία. Μια εισαγωγή στη σκέψη των Μαρξ,   Β         Βέμπερ Ντυρκέμ και Ζίμμελ, Κατάρτι, Αθήνα 2009.

       δ)  Μ. Lallement. Ιστορία των Κοινωνιολογικών Ιδεών, Μεταίχμιο,

        Αθήνα 2004.

    3. Μάθημα: "Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος αι.)"

α) Serge BersteinPierre Milza, Ιστορία της Ευρώπης. Τόμος 2. Η ευρωπαϊκή Συμφωνία και η Ευρώπη των εθνών. 1815-1919, Αθήνα, Αλεξάνδρεια 1997.

β) Albert Lindermann, Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης∙ από το 1815 μέχρι σήμερα, Αθήνα, Κριτική 2014.   Σελίδες: 51-327 

 

Η Γραμματέας του Τμήματος

Πολιτικής  Επιστήμης & Ιστορίας

υπογραφή*

Β. Δερμεντζόγλου

 

* η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα